Impresum

Villa View and More d.o.o.

Direktor & vlasnik:

Andreas Külpp
0049-1751691610

Birgit Külpp
0049-1735746955

Pošta: info@villaviewandmore.com

Kućna adresa Villa View and More
Stivašnica 51B
HR – 22203 Ražanj

Adresa tvrtke: Villa View and More d.o.o.
Trtarska 75A
HR – 22000 Sibenik
OIB: 93261166797

Odgovornost

Unatoč pažljivim nadzorom sadržaja, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj vanjskih veza. Odgovornost sadržaja povezanih stranica preuzimaju operateri istih.

Obveza informiranja sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini

Sve prikazane informacije podliježu mogućim promjenama. Sve cijene navedene su u eurima. Zadržava se pravo na promjene cijena, kao i na moguće pogreške u prikazu cijena, sezonskih i paušalnih cijena.

Odricanje odgovornosti

1. Sadržaj internetske ponude

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za ažurnost, točnost, potpunost ili kvalitetu raspoloživih podataka. Načelno su isključena potraživanja prema VILLI VIEW AND MORE, koja se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu korištenjem ili nekorištenjem prikazanih podataka tj. korištenjem manjkavih ili nepotpunih informacija, ukoliko ista nije dokazano uzrokovana namjerom ili grubim nemarom društva VILLA VIEW AND MORE.

Sve ponude podliježu promjenama te su neobvezujuće. VILLA VIEW AND MORE izričito zadržava pravo na izmjenu, dopunu, brisanje pojedinačnih dijelova ili cjelokupne ponude bez prethodne obavijesti ili privremeno ili trajno prekinuti objavu.

2. Reference i poveznice

VILLA VIEW AND MORE ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju izravnog ili neizravnog povezivanja na web stranice trećih strana (“linkovi”), a odgovornost za iste bi nastupila samo ako bi VILLA VIEW AND MORE imala pozitivno znanje o njima i ako je tehnički moguće i razumno da ista spriječi njihovu uporabu u slučaju nezakonitog sadržaja.

Stoga VILLA VIEW AND MORE izričito izjavljuje da su u vrijeme postavljanja veza odgovarajuće povezane stranice bile slobodne od nezakonitog sadržaja. VILLA VIEW AND MORE ne utječe na trenutni i budući dizajn i sadržaj povezanih stranica. Stoga se ovime izričito ograđuje od sadržaja svih povezanih stranica, koje su nakon postavljanja veze izmijenjene. Ova se izjava primjenjuje na sve veze i reference postavljene unutar vlastite internetske ponude, kao i na unose trećih u, od strane VILLE VIEW AND MORE postavljenu knjigu gostiju. Za nezakonite, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štetu koja proizađe iz korištenja ili nekorištenja takvih informacija, odgovoran je isključivo pružatelj tih stranica, na koje se samo upućivalo, a ne onaj, koji je, koristeći se linkom, uputio na sadržaj istih.

3. Autorska prava i zakon o zaštitnom znaku

VILLA VIEW AND MORE nastoji poštivati sva autorska prava grafika i tekstova, koji se koriste u publikacijama, te nastoji koristiti kako vlastite tako i grafike i tekstove bez obveze plaćanje naknade.

3.1 Vlasnici fotografija

Ako nije drugačije navedeno, autorska prava prikazanih slika ima VILLA VIEW AND MORE. Svako kopiranje ili korištenje tih slika u komercijalne svrhe nije dopušteno.

4. Pravna valjanost izjave o odricanju od odgovornosti

Ova izjava o odricanju od odgovornosti se smatra dijelom internetske ponude, putem koje ste upućeni na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta nisu, nisu više ili nisu u potpunosti u skladu s primjenjivim pravnim stanjem, preostali dijelovi dokumenta ostaju u njihovom sadržaju i valjanosti na snazi.

Rezerva